Digitální stopa

Co je digitální stopa??

Virtuální prostředí není anonymním prostorem. Každý uživatel zanechává v internetu určité informace, a to ať jen surfuje, vyhledává skrze Google, prohlíží zeď Facebooku, anebo nakupuje. Jedná se o různorodé záznamy o činnosti uživatele ve virtuálním prostředí a soubor těchto informací nazýváme digitální stopa.

Záznamy o činnosti uživatele se uchovávají už v zařízení, které užívá – počítač, mobilní telefon, chytré hodinky nebo chytrá televize. Další informace jsou uchovávány v podobě např. příspěvků na sociálních sítích, prezentací prostřednictvím webových stránek, blogů nebo vlogů, vlastních příspěvků do diskusí pod články, internetových nákupů apod. V neposlední řadě je nutné uvést, že některé informace jsou internetem získávány „bez souhlasu“ uživatele.

Digitální stopu uživatel vytváří veškerou svou činností ve virtuálním prostředí a tyto data jsou na internetu cenným artiklem, za který jsou společnosti schopny platit nemalé peníze.

O svou digitální stopu je třeba se zajímat, neboť vypovídá o digitálním JÁ každého uživatele internetu a lze ji snadno zneužít. Proto je důležité se svou digitální stopou zacházet tak, aby sama o sobě nemohla být proti uživateli zneužita.

Rozdělení digitálních stop

Digitální stopu lze rozdělit do několika kategorií.

Vlastní

Jedná se o digitální stopu, kterou uživatel ve virtuálním prostředí zanechá vlastním přičiněním – vlastní činností.

Vědomá (aktivní)

Vědomá stopa je zanechaná cílenou a vědomou činností.

  • interakce na sociálních sítích
  • přispívání do diskusních fór
  • vkládáním fotografií do fotobank
  • mailová komunikace apod.

Nevědomá (pasivní)

Nevědomá stopa vzniká jako vedlejší produkt tvorby vědomé digitální stopy. Ukládá se bez zásahu uživatele. Zpravidla se může jednat o informace z počítačového systému, počítačových sítí a užívaných online služeb.

  • IP adresa
  • vyhledávané výrazy na internetu
  • údaje o stráveném času a činnosti na určité webové stránce (cookies)
  • poskytovatel připojení, lokace apod.

 

Zanechaná přáteli

Digitální stopu o každém uživateli internetu mohou tvořit jeho přátelé. Ačkoliv můžete dbát na své soukromí, není snadné se ubránit např. označení na fotografii na sociální síti nebo značení v příspěvku přítele. Ten v příspěvku dále může uvést geografickou polohu a označit další přátele, čímž se informace o vašem soukromí (v tomto případě informace kde se nacházíte a s kým) může šířit i mimo okruh pečlivě zvolených přátel.

Zanechaná nepřáteli

O mnoho horší je to s digitální stopou zanechanou ve virtuálním prostředí našimi „nepřáteli“. Ti mohou o každém uživateli zanechat ve virtuálním prostředí nepravdy, úmyslně zkreslovat informace či jinak různorodě poškozovat dobré jméno. Je třeba si uvědomit, že jakékoliv informace vložené na internet již prakticky nelze vymazat.

 

Digitální stopy lze také někdy dělit na:

Veřejné: informace, které dohledá kterýkoliv uživatel internetu

Neveřejné: informace, které dohledá jen určitý okruh uživatelů internetu (přátelé na sociálních sítích)

Skryté: cookies a jiné technické záznamy o zařízení a připojení.

 

Metadata

Termín metadata lze vysvětlit jako data o datech. Jedná se o zvláštní druh dat, která mohou být rovněž součástí naší digitální stopy.

Každý soubor, který uživatel vytvoří, nese svá metadata – tabulku, ve které je zapsáno, kdy byl soubor vytvořen, kdy naposledy změněn a na základě registrace daných programů i kým byl vytvořen.

To samé platí i u pořizování fotografií, kde se metadata ukrývají v tzv. EXIF tabulce. Ta často navíc obsahuje i výrobce a model přístroje, jakým byla fotografie pořízena nebo GPS souřadnice místa stisknutí spouště.

I zaslaná mailová zpráva s sebou nese svá metadata v tzv. hlavičce mailu, kde se zapisuje např. IP adresa odesílatele a příjemce, ale i další důležitých serverů, kterými zpráva na internetu prošla.

Možnosti zneužití digitální stopy

Hovoří-li odborníci o rizicích digitálních stop, shodují se zpravidla ve dvou zásadních bodech: ztráta soukromí a možné zneužití digitální stopy. Faktem je, že ze střípků digitální stopy lze sestavit velice podrobnou digitální identitu každého uživatele moderních technologií. K čemu se někomu jinému naše digitální stopa může hodit?

Marketing

V rámci marketingové problematiky se snad každý uživatel setkal např. se službou retargeting. Dvakrát se uživatel podívá do e-shopu na novou lednici a týden poté na internetu nevidí jiný reklamní banner než s lednicemi. V rámci marketingu se sleduje veškerý pohyb uživatele na internetu: navštívené webové stránky, doba na nich strávená, kliknutí na odkazy nebo uživatelem zadané reference (o co projevil zájem, co okomentoval, čemu dal facebookové „To se mi líbí“). Je nutno uvést, že i s těmito údaji, získanými z digitální stopy uživatele, se na internetu čile obchoduje a to v žádném případě za nějaké drobné.

 

Kybernetická kriminalita

Kybernetická kriminalita je samostatnou kapitolou, kterou nelze shrnout v krátkém odstavci. Kybernetičtí predátoři a útočníci dokáží digitální stopu zneužít různorodým způsobem. Dle svého cíle poté volí formu získávání informací z digitální stopy uživatele: ať už se jedná o krádež osobních údajů (příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, čísla kreditních karet apod.), krádež hesel, mailových účtu, profilů na sociálních sítích, příp. zneužití této digitální identity ke spáchání protiprávního jednání (podvody, vydíraní, následným phishingovým útokům, podstrčení malware další oběti apod.). Informace z digitální stopy jsou také často zneužívány ke kyberšikaně, zejména u náctiletých, kteří často nedomýšlejí důsledky svého neuváženého chování ve virtuálním prostředí. Digitální stopu lze rovněž využít jako důkazní materiál v rámci vyšetřování trestné činnosti.

Personalistika

Ano, i personalisté již objevili kouzlo Googlu a sociálních sítí. Ačkoliv to zaměstnavatelé nemohou z důvodu práva tvrdit otevřeně, veřejným tajemstvím je, že ještě před řádným pracovním pohovorem je zpracována podrobná profilace uchazeče z jeho digitální stopy. Ta může rozhodnout, zda bude přijat či nikoliv.

Z tohoto důvodu je na místě vyhnout se extrémním reakcím na příspěvky pod články nebo na sociálních sítích a vyhnout se potřebě sdílet své explicitní fotografie. Profilace uchazeče může obsahovat i takové drobnosti, jako věci, které uchazeč nabízel na inzertních nebo aukčních portálech. Nezřídka se stává, že mailový kontakt předložený uchazečem budoucímu zaměstnavateli je totožný, jaký uchazeč užil před několika lety k vyplnění profilu na erotické seznamce.

Lze minimalizovat zanechávání digitální stopy?

Pro běžného uživatele je proces minimalizace zanechávání své digitální stopy ne zcela komfortní záležitostí. Hledat způsoby jak využít výhod anonymizace proxy serverů, instalace (často pofidérních) rozšíření a pluginů do prohlížeče, šifrování, užívání TORu nebo opakované mazání cookies nám práci s internetem určitě nezpříjemní. Navíc ani tyto prostředky nejsou schopny digitální stopu uživatele „zamést“ zcela dokonale. Je nutné si uvědomit, že i přes tato opatření stejně značnou část digitální stopy uživatel po sobě zanechá, pakliže se nechce zcela vzdát veškeré své aktivity na internetu.

Další z možností, jak za sebou digitální stopu zamést, je ji nějakým způsobem rozmazat, například užíváním několika různých účtů a profilů, které nebude nic spojovat. Doporučení této techniky je však často podrobeno kritice, neboť odporuje informační etice. To ale neplatí pro rozlišování soukromých aktivit na internetu od těch pracovních – zde je často kladen důraz na zanechání rozdílné digitální stopy.

Dále je možnost využít prohlížení webových stránek v anonymním režimu prohlížeče nebo zapnout v nastavení prohlížeče službu Do Not Track. Avšak i používáním anonymního režimu se uživatel nevyhne zaznamenávání IP adresy, rozlišení prohlížeče a dalších údajů typických pro sběr v cookies.

Minimalizace zanechávání digitální stopy je tedy možná, ale jak již bylo uvedeno, ukousne nemalou část z komfortu při používání moderních technologií. Někdy je uváděno, že jediným způsobem jak po sobě nezanechávat digitální stopu, je moderní technologie vůbec neužívat. Ani tento výrok se však nezakládá na pravdě, neboť místo uživatele samotného, plní jeho digitální stopu jeho přátelé a bohužel někdy i jeho nepřátelé. A jen velmi těžko si lze v dnešní době představit osobu v produktivním věku, která by neužívala moderní komunikační technologie.

Místo vzdání se moderních technologií je na místě ptát se, jak svou digitální stopu kontrolovat a jak o ni pečovat.

Možnosti kontroly své digitální stopy

Svou digitální stopu lze zkontrolovat poměrně jednoduše. Nejjednodušším způsobem je zadat své jméno, přezdívky, datum narození, mailové kontakty nebo telefonní číslo do vyhledávače (Google, Seznam apod.) Z nalezených výsledků lze snadno dohledat i vzájemné vazby mezi hledanými údaji. Uživatel například nechtěl své telefonní číslo svázat s e-mailovou adresou u svého profilu na sociální síti, stejně ale nesmýšlel, když na inzertním portále dával svůj starý telefon, kde právě telefonní číslo vystavil hned vedle své e-mailové adresy.

Pro kontrolu lze využít i sofistikovanějších nástrojů, ty kvalitnější jsou však povětšinou za poplatek. Mezi nejznámější patří Spokeo.com, Peoplefinder.com nebo Pipl.com.

Google

Užívá-li uživatel účet u společnosti Google, není od věci občas zkontrolovat Google Dashboard, který zobrazí a dovolí spravovat data (vyhledávání, fotografie, mapy, e-maily apod.) ve vašem účtu Google.

(myaccount.google.com/dashboard)

Pokud chce mít uživatel přehled o tom, kde je na internetu zmíněn, umožní mu to po zaindexování služba Google upozornění.

(www.google.com/alerts)

Facebook

Jaké informace o uživateli nashromáždil Facebook lze jednoduše zjistit stáhnutím si celého uživatelského profilu, tzv. Facebook information download.

Jak mohu stáhnout své informace z Facebooku?

Klikněte na ikonu v pravém horním rohu libovolné stránky Facebooku a zvolte položku Nastavení. Dole v části Obecné nastavení účtu klikněte na Stáhnout kopii mých dat z Facebooku. Klikněte na možnost Spustit archivaci. Vzhledem k tomu, že tento stažený soubor obsahuje informace uvedené na vašem profilu, měli byste jej uložit na bezpečném místě a při ukládání, odesílání či nahrávání do jiných služeb postupovat opatrně. (Oficiální text Facebook).

Možnosti odstranění digitální stopy

Komplexní smazání digitální stopy je v dnešní době prakticky nemožné. Lze ji ale dílčími kroky minimalizovat.

Odstranění závadového příspěvku

Závadový příspěvek zveřejněný na internetu s vazbou na osobu uživatele je obvykle jen velice těžko smazatelný. Pokud se jej uživateli po nějaké době přeci jen podaří smazat, nelze vyloučit, že jej mezitím nestáhnul, nepřevzal nebo nesdílel někdo další. Rovněž jej mohl zaindexovat i některý z vyhledávačů, který jej uložil do svého vyhledávacího archivu. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby závadový příspěvek nebyl na internetu delší dobu a uživatel, kterého se týká, se o něm dozvěděl jako první. K tomuto velice dobře poslouží právě služba Google Alerts (Google upozornění). Pokud je to možné, obsah z archivu vyhledávače smažte (příp. požádejte o smazání,) nebo kontaktujte autora příspěvku s žádostí o smazání.

Někdy však odebrání z vyhledávačů nestačí, vyhledávač může odstranit pouze ten obsah, nad kterým má kontrolu – tedy pouze vyřadit závadnou stránku z jeho indexu. Závadný obsah zůstane na webu dál, nebude již ale tak dobře vyhledatelný.

Odstranění profilu uživatele ze sociální sítě

Založení profilu na sociální síti Facebook je poměrně triviální záležitostí, ovšem se zcela odlišnou situací se uživatel setká, má-li v úmyslu ji opustit. Ve standartním nastavení nalezne pouze odkaz na deaktivaci účtu, což v praxi znamená, že údaje o uživateli již nejsou dohledatelné, avšak veškerá uživatelem zadaná data (statusy, příspěvky, fotografie, sdílení apod.) jsou stále na serverech Facebooku. K jejich opětovné dohledatelnosti postačí, aby se uživatel opět ke svému účtu přihlásil.

Po delším hledání lze najít odkaz pro trvalé smazání profilu, avšak jak již praxe v několika případech ukázala, i přes užití této možnosti nedojde ke komplexnímu smazání.

(Příběh studenta práv Max Schrems – uvést?)

Na nejznámějším českém sociokomunitním portále je situace obdobná. Dle vyjádření provozovatele, společnosti Seznam.cz, požádá-li uživatel o smazání profilu, dojde ke smazání všech příspěvků v diskusích, avšak zprávy, které poslal ostatním lidem, zůstávají. Profil uživatele je však již nedohledatelný.

Rodiče malým dětem zakládají profily na sociálních sítích, živě o nich diskutují a zveřejňují jejich roztomilé fotečky. Je pravděpodobné, že o dvacet let později jim za to jejich ratolesti pěkně poděkují.

Vložit na web:

Video Mike hádá

Clickclickclick.click

Moje aktivita – časová osa

Tisk

https://ekonom.ihned.cz/c1-65871270-pred-prvnim-pohovorem-zamette-digitalni-stopy

Jste škola a přemýšlíte o vzdělávací akci pro své žáky?